Kennisgeving

Fusie Hartman Expeditie en Brinkman Trans Holland

Beste relatie,

Hartman Expeditie zal met ingang van 1 januari 2020 haar krachten formeel gaan bundelen met Brinkman Trans Holland.

Hartman Expeditie en Brinkman Trans Holland zijn beiden gespecialiseerd in geconditioneerde (groupage) transporten naar Scandinavië, waarbij Hartman voornamelijk de Deense markt bedient en Brinkman de Zweedse. Beide bedrijven rijden ook veel op Noorwegen.

Ronald Hartman; Michael Brinkman en ik kennen elkaar al jaren en onze logistieke activiteiten sluiten naadloos op elkaar aan. Op dit moment gebeurt er erg veel in onze sector en is samenwerking en/of schaalvergroting belangrijk om op een goede en verantwoorde wijze onze klanten te kunnen blijven bedienen. De samenwerking met Brinkman Trans Holland garandeert een mooie en succesvolle toekomst voor beide bedrijven. 

Dankzij deze samenwerking zullen beide organisaties hun operatie veel efficiënter in kunnen richten.

We hebben er voor gekozen alle medewerkers van beide bedrijven onder te brengen in het nagenoeg nieuwe kantoor van Hartman Expeditie in Nieuw Amsterdam.

De beide merken – Hartman Expeditie en Brinkman Trans Holland blijven ongewijzigd bestaan, maar in het licht van deze samenwerking is er een nieuw bedrijf opgericht van waaruit Brinkman Trans Holland al haar activiteiten zal laten plaatsvinden.

Vertrouwend op een mooie en succesvolle toekomst,

Hartman Expeditie B.V.

Notification

Merger Hartman Expeditie and Brinkman Trans Holland

Dear relation,

Hartman Expeditie will formally join her forces with Brinkman Trans Holland as of the first of January 2020.

Hartman Expeditie and Brinkman Trans Holland are both specialized in conditioned (groupage) transports to Scandinavia, with Hartman mainly serving the Danish market and Brinkman the Swedish. Both companies also drive a lot to Norway.

Ronald Hartman; Michael Brinkman and I have known each other for years and our logistics activities are seamlessly aligned. At the moment, a lot is happening in our sector and cooperation and/or scale-up is important in order to continue to serve our customers in a good and responsible way. The collaboration with Brinkman Trans Holland guarantees a beautiful and successful future for both companies.

Thanks to this cooperation, both organizations will be able to use their operation much more efficiently.

We chose to accommodate all employees of both companies in the almost new office of Hartman Expeditie in Nieuw Amsterdam.

The two brands – Hartman Expeditie and Brinkman Trans Holland remain unchanged, but in the light of this cooperation a new company has been established from which Brinkman Trans Holland will let all its activities take place. 

Relying on a beautiful and successful future,

Hartman Expeditie B.V.

Translate »